Degene die materiaal bij Inside.Gamer.nl plaatst (hierna ook: gebruiker) verklaart dat hij of zij bevoegd is om dit materiaal te plaatsen. Hij of zij garandeert rechthebbende te zijn van het materiaal, of de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het geplaatste materiaal.

Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatst materiaal wordt geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De uitgever van Inside.Gamer.nl, Reshift Digital, staat hier buiten, is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Degene die het materiaal geplaatst heeft vrijwaart Reshift Digital hiervoor.

Degene die het materiaal plaatst is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het door hem of haar bij Inside.Gamer.nl geplaatste materiaal. Reshift Digital draagt voor de inhoud van het geplaatste materiaal geen enkele verantwoordelijkheid.

Degene die materiaal plaatst op Inside.Gamer.nl kent Reshift Digital hierbij een kosteloos, niet-exclusief recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken, te reproduceren en weer te geven. Degene die het materiaal plaatst gaat er dus mee akkoord dat Reshift Digital zijn of haar content mag hergebruiken. Hij of zij vrijwaart Reshift Digital voor eventuele andersluidende aanspraken van derden.

Degene die materiaal bij Inside.Gamer.nl plaatst garandeert dat het geplaatste materiaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal (gaan) bevatten: beledigende, grove of onterende materialen en / of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is dus onder meer – doch niet uitsluitend – verboden om vulgair, hatelijk, bedreigend en (kinder-) pornografischmateriaal te plaatsen. Materiaal dat in strijd is met deze bepalingen zal worden verwijderd. Mocht Reshift Digital constateren dat geplaatst materiaal strijdig is met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen dan zal zij hiervan aangifte doen bij justitie en de materialen, alsmede alle overige bij haar terzake bekende gegevens aan justitie overgedragen c.q. bekendmaken.

De webmaster, beheerder en moderators van Inside.Gamer.nl zijn bevoegd en hebben het recht geplaatst materiaal dat – al dan niet naar hun eigen inzicht – niet voldoet aan bovengenoemde normen per direct te verwijderen.

Reshift Digital sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, inbreuk op auteursrechten, hack-poging, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het geplaatste materiaal op Inside.Gamer.nl, om welke reden of door welke oorzaak dan ook.

Reshift Digital acht zich niet aansprakelijk jegens aanspraken tot schadevergoeding van derden. Degene die het materiaal heeft geplaatst vrijwaart Reshift Digital tegen alle aanspraken tot schadevergoeding daaromtrent, evenals tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat het geplaatste materiaal inbreuk maakt op enige (intellectuele) rechten van derden.

Degene die het materiaal heeft geplaatst gaat ermee akkoord dat alle data die door hem of haar is verstrekt in een database worden bewaard. Hoewel deze informatie niet openbaar gemaakt wordt aan een derde partij zonder zijn of haar toestemming (behoudens die gevallen dat strafbare feiten worden geconstateerd), kan Reshift Digital noch haar webmaster en beheerder verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijke hack-poging, dat eventueel kan leiden tot het openbaar worden van de database.